WordPress.org

Tagalog

Plugin Directory

Test out the new Plugin Directory and let us know what you think.

Akismet

Ang Akismet ay nagche-check sa Akismet Web service kung ang mga komento ay mukhang spam o hindi.

Ang Akismet ay nagche-check sa Akismet Web service kung ang iyong mga komento ay mukhang spam o hindi at pinapayagan kang mag-review ng spam na nahuli nito sa iyong blog "Comments" admin screen.

Pangunahing mga feature sa Akismet:

  • Awtomatikong nagchechek ng lahat ng mga komento at nagfifilter ng ibang mga mukhang spam.
  • Ang bawat komento ay may status history, kaya makikita mo agad kung anong mga komento ang nahuli o naklaro ng Akismet at kung ano ang naka-spam at hindi naka-spam ng moderator.
  • Ang mga URL ay makikita sa comment body upang makita ang mga nakatago o nakakalinlang na link.
  • Ang mga moderator ay maaaring makita ang mga aprubadong komento para sa kada user.
  • Ang feature na direktang nagbubura ng pinakamasamang spam, ay nagse-save sa iyo ng disk space, na nagpapabilis ng iyong site.

PS: You'll need an Akismet.com API key to use it. Keys are free for personal blogs; paid subscriptions are available for businesses and commercial sites.

Requires: 3.7 or higher
Compatible up to: 4.7.2
Huling Inupdate: 3 buwan ago
Aktibong mga Instalasyon: 1+ million

Mga Rating

4.8 base sa 5 stars

Support

5 of 16 support threads in the last two months have been marked resolved.

May gusto ka bang sabihin? Kailangan mo ba ng tulong?

Kompatibilidad

+
=
Not enough data

3 na mga tao ang nagsabing ito ay gumagana.
0 na mga tao ang nagsabi na ito's sira.

100,1,1
100,2,2
100,1,1 100,8,8 100,4,4
96,53,51 100,1,1
100,11,11 95,19,18 100,1,1 100,1,1
100,23,23 95,39,37 100,1,1 100,1,1
92,39,36 100,1,1 100,1,1
98,43,42 100,6,6 100,9,9 100,13,13 100,5,5 100,1,1 100,1,1 0,1,0 0,1,0
100,1,1 100,1,1 100,1,1 80,5,4 100,13,13 91,56,51 100,5,5
88,17,15 94,72,68 100,5,5 100,2,2 100,1,1
100,1,1 70,23,16 100,5,5 100,1,1
71,14,10 89,18,16 50,2,1
80,5,4 80,10,8 75,4,3 0,1,0
94,16,15
100,5,5 100,9,9 82,33,27
100,4,4
91,11,10
96,23,22
100,2,2 0,3,0
86,7,6 100,1,1
96,46,44 100,1,1
77,13,10 100,4,4
100,1,1 93,14,13 92,60,55 100,4,4
50,2,1 93,28,26
100,10,10
100,23,23 0,1,0
100,23,23 100,4,4
50,2,1 100,17,17
88,25,22 88,8,7 100,1,1
100,1,1 82,22,18 100,5,5
100,1,1 100,15,15
100,1,1 100,11,11
100,2,2
83,6,5 100,2,2
100,14,14
86,14,12 94,16,15 100,1,1
100,3,3 0,1,0
100,1,1 100,5,5 0,1,0 100,1,1
100,11,11 0,1,0 100,1,1
100,16,16 86,14,12 100,1,1
100,5,5 92,12,11 100,1,1
100,1,1 100,1,1
100,14,14 100,8,8
100,5,5 100,5,5
100,1,1
100,9,9 100,1,1
100,6,6 100,6,6 89,9,8
100,1,1
100,1,1
0,1,0
100,1,1
100,3,3
100,5,5 100,2,2 100,1,1
100,7,7 100,14,14 100,6,6
100,1,1
100,3,3
100,1,1
88,8,7 100,1,1
100,2,2 86,7,6 100,13,13 100,2,2
100,4,4 100,5,5 100,7,7
100,1,1 100,4,4
100,7,7 100,6,6 100,9,9 100,7,7
100,3,3
75,4,3
100,1,1 100,7,7
100,9,9
100,1,1
100,5,5 100,4,4
100,1,1 82,11,9
100,4,4
100,2,2
100,3,3